Människor i fokus

Arbetsförhållandena i textilindustrin är bra på de flesta håll, men inte överallt.

För oss är det viktigt att göra vad vi kan för att fortsätta förbättra dem. Vår produktion sker i Asien och många människor är delaktiga i vår process fram till färdigt plagg. Vi gör allt vi kan för att de som arbetar med våra produkter skall ha justa villkor och en bra och säker arbetsmiljö.

HERproject

Som en del i vårt hållbarhetsarbete strävar vi mot att stärka människor knutna till vår produktion. En stor del av den textila industrin består av kvinnor, och vi menar att starka kvinnor är en förutsättning för en långsiktigt hållbar textilindustri. Därför samarbetar vi med ”HERproject” där fokus för projektet är att förbättra förhållandena för främst kvinnliga textilarbetare genom utbildning kring näringslära, hygien, personlig säkerhet, tryggt moderskap, och enkla sätt att förebygga sjukdom. Utbildningsprogrammet är initierat av BSR (Business for Social Responsibility).

HERprojects hemsida

Goda arbetsvillkor

För att vara säkra på vi har goda arbetsvillkor ställer vi krav på våra leverantörer. Kraven ställs genom vår uppförandekod som är framtagen av Business Social Compliance Initivative, BSCI. BSCI verkar för en enad kravställning och förbättring av arbetsvillkoren i textilbranschen, och som många andra företag är vi naturligtvis medlemmar. Vår uppförandekod har fokus på arbetsförhållanden, justa villkor och miljöansvar. Efterlevnaden av kriterierna i koden förljs upp genom revisioner som utförs av auktoriserade revisorer. Skulle avvikelser finnas dokumenteras dessa och en åtgärdsplan skapas som sedan följs upp. Att förbättra arbetsvillkoren i textilbranschen kommer att ta tid. Det är ett långsiktigt arbete som bygger på att lära från tidigare erfarenheter och brister, för att skapa rättvisa och hållbara villkor för dem som arbetar med våra produkter.

BSCI:s hemsida